Welkom! 

Algemene voorwaarden

 

Algemeen:

Kindercoachpraktijk Klein geluK is opgericht door Martina Leeuwenburgh-van der Laan, gevestigd in Hoogezand en ingeschreven bij KvK onder nummer 71804145. Kindercoachpraktijk Klein geluK richt zich op het coachen van kinderen vanaf 8 tot 16 jaar.

 

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoachpraktijk Klein geluK en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Toestemming begeleiding:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk Klein geluK kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Vertrouwelijkheid:

Kindercoachpraktijk Klein geluK is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kindercoachpraktijk Klein geluK is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 

Aansprakelijkheid:

Het advies en de begeleiding van Kindercoachpraktijk Klein geluK is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Kindercoachpraktijk Klein geluK is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoachpraktijk Klein geluK. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan het maximale bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Kindercoachpraktijk Klein geluK in het kader van de coachingovereenkomst. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk Klein geluK u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht worden de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Kindercoachpraktijk Klein geluK, zodat er een oplossing kan geworden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s). In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kindercoachpraktijk Klein geluK en betrokken derden 12 maanden.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen:

De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

Investering en betalingsvoorwaarden:

De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.kleingeluk-kindercoaching.nl en zijn op te vragen bij Kindercoachpraktijk Klein geluK. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd.
Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. 
Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalings-herinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Kindercoachpraktijk Klein geluK gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Kindercoachpraktijk Klein geluk is een particuliere praktijk. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, waardoor de kosten voor begeleiding voor eigen rekening komen.